##siteName##


ރޯދައަށްހުރެ ލޮލަށް ބޭސް އެޅުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟

Category »  ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
Wednesday, July 29, 2009
ޖަވާބު ދެއްވީ : ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ

 

ސުވާލު: ރޯދައަށްހުރެ ލޮލަށް ބޭސް އެޅުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟

ޖަވާބު: ލޮލަށް ބޭސް އެޅުމަކުން ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ. ބޭހުގެ އަސަރު ކަރުތެރެއަށް ކުރި ނަމަވެސް އެ ބޭސް ދިރުވާނުލާ ނަމަ ރޯދަ ޞައްޙަ ވާނެއެވެ.

 

(މިއީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ދަރުމައިގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ޖަވާބެކެވެ.)RADIO ATOLL (Live Stream)

 
ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤުރުއާން ރޭޑިއޯ

islamhouse.com

 

 

 

އެންމެ މަޤްބޫލު 10 ލިޔުން