##siteName##

ރަމަޟާންމަހާ އަލްވަދާޢު ކިޔުން
މިރަމަޟާން މަސްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެ ދަނީއެވެ؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1437 ފަހަރު]

ރަމަޟާން މަސް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލު ކުރީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެމަހަށް ތައްޔާރު ނުވެވި އުޅެނިކޮށެވެ. ހަމައެހެންމެ އެމަސް ނިމިގެން މިދަނީވެސް އެމަހުގެ މަތިވެރިކަމާއި ދަރުމައާއި ޘަވާބު ހޯދައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރު ނުވެވި އުޅެނިކޮށެވެ. ފަހެ މިރަމަޟާން މަހުގެ ފައިދާ ލިބިގަތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް އަޚުންނާއި އުޚްތުންނެއްތޯއެވެ؟

ރަމަޟާންމަހާ އަލްވަދާޢު ކިޔުން
ރަމަޟާން މަސް ނިމުމަށްފަހު ހެޔޮކަންތައް މަތީ ދެމިހުރުމަށްޓަކައި ...
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1987 ފަހަރު]

ރަމަޟާން މަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ އަލްވަދާޢު ކިޔުމަށްފަހު، އަޅުކަން އަދާކުރުމުން ހިތަށް ލިބެމުން ދިޔަ ފޮނިކަމާއި އަރާމު މިހާރު ނެތިގެންދާން ފަށައިފިއެވެ. ރަމަޟާން މަހުގައި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އެ ހުރި ފޯރިއެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. އަދި ގިނަފަހަރަށް ފަތިސްނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ނުކުރެވެއެވެ. އަދި ރަމަޟާންމަހު އަދާކުރަމުންއައި ސުންނަތް ނަމާދުތަކާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް މެދުކެނޑުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ރަމަޟާންމަހާ އަލްވަދާޢު ކިޔުން
އޭ ރަމަޟާން މަހަށް އަޅުކަން ކުރާ މީހާއެވެ! ރަމަޟާންމަސް ނިމިއްޖެއެވެ!
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1754 ފަހަރު]

އަހަރެމެންގެ ކުރީގައި އުޅުއްވި ޞާލިޙު އަޅުން (ސަލަފުއްޞާލިޙުން)، ރަމަޟާން މަސް އައުމުގެ ހަ މަސް ކުރިއްސުރެ، ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރަމޟާންމަސް ދެއްވުން އެދި ﷲ އަށް ދުޢާ ދަންނަވާކަމުގައި ވެއެވެ. އަދި ރަމަޟާންމަސް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ މަހުގެ ރޭތައް އަޅުކަމުގައި، ދުވާލު ރޯދައިގައި ހޭދަ ކުރައްވައެވެ. އެއަށްފަހު، އެމަސް ނިމުމުން، އެމަހުގައި ކުރި އަޅުކަންތައް ޤަބޫލު ކުރެއްވުން އެދި، ޖެހިގެން އަންނަ ހަ މަސްދުވަހު ﷲ އަށް ދުޢާ ދަންނަވާކަމުގައި ވެއެވެ.

Page Number :  

RADIO ATOLL (Live Stream)

 
ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤުރުއާން ރޭޑިއޯ

islamhouse.com

 

 

 

އެންމެ މަޤްބޫލު 10 ލިޔުން