##siteName##

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
ނިޔާވި އިރު ބައްޕަ ހިފަންޖެހޭ ރޯދައެއްއަޅުގަނޑަށް ޤަޟާކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 334 ފަހަރު]

އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ ނިޔާވި އިރު ބައްޕަ ހިފަންޖެހޭ ފަރުޟު ރޯދައެއް ވެއެވެ. ބައްޕަގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑަށް އެރޯދަ ޤަޟާކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ؟

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
ސެންޓް ފަދަ އެއްޗެހީގެ ވަސްޖެހުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 782 ފަހަރު]

ސެންޓް ނުވަތަ އަތަރު ނުވަތަ މީރުވަސް ދުވާ ސައިބޯނި ފަދަ އެއްޗެހީގެ ވަސްޖެހުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
މަތިންދާ ބޯޓުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ދަތުރުމަތީގައި ރޯދަ ދޫކޮލެވިދާނެހެއްޔެވެ؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 334 ފަހަރު]

މަތިންދާ ބޯޓުން ދަތުރުކުރާ މީހާއަކީ އުނދަގުލަކާ ކުރިމަތިވުމެއް ނެތި ދަތުރުކުރާ މީހެކެވެ. މިފަދަ މީހުންނަށް ދަތުރުމަތީގައި ރޯދަ ދޫކޮލެވިދާނެހެއްޔެވެ؟

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
ފަރުޟު ރޯދައިގެ ނިޔަތް ދުލުން ކިޔުމަކީ ލާޒިމު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 344 ފަހަރު]

ނިޔަތުގެ މަޙައްލަކީ ހިތެވެ. ނިޔަތް ގަންނަންވާނީ ހިތުންނެވެ. ކޮންމެ ކޮންމެ އަޅުކަމެއްގައި ދުލުން ނިޔަތް ކިޔުން ނޯވެއެވެ. ދުލުން ނިޔަތް ކިޔުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ޝާފިޢީ މަޒުހަބުގެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވީ ނަމަވެސް މުޙައްޤިޤުން ވިދާޅުވާގޮތުން ނަމަ، އެއީ ބަލިކަށި ރައުޔެކެވެ.

Page Number :  < 1  2

RADIO ATOLL (Live Stream)

 
ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤުރުއާން ރޭޑިއޯ

islamhouse.com

 

 

 

އެންމެ މަޤްބޫލު 10 ލިޔުން