##siteName##

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
ރޯދައަށްހުރެ ދަތްއުނގުޅާ ބޭހުން ދަތްއުނގުޅުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 2048 ފަހަރު]

ދަތްއުނގުޅާ ބޭހުން ދަތްއުނގުޅިއަސް ރޯދަ ނުގެއްލޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ރޯދައަށްހުރެ ބޭހުން ދަތްއުގުޅާނަމަ ބޭހާ އެކުވެގެން ކުޅު ނުވަތަ އޭގެ ރަހަ އެތެރެހައްޓަށް ހިގައިދާނޭކަމަށް ފަރުވާ ތެރިވާންވާނެއެވެ. އެހެންވެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ، ހުއްދަކަމުގައިވިއަސް މޮޅުއިތުރުވެގެންވަނީ ރޯދައަށް ހުންނަދުވަހުގެ ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ބޭހުން ދަތްނުއުގުޅުމެވެ. އެހެނީ ނޭގިހުއްޓާވެސް އެތެރެހައްޓަށް އޭގެއަސަރު ހިނގައިދާނޭތީއެވެ.

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
ރޯދައަށްހުރެ ދަތްއުނގުޅާ ބޭހުން ދަތްއުނގުޅުން ހުއްދަވާނެތޯއެވެ؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1284 ފަހަރު]

ރޯދައަށްހުރެ ދަތްއުނގުޅުން ހުއްދައެވެ. ނަމަވެސް ދަތްއުނގުޅާއިރު ކުޅު ދިރުވިދާނޭކަމަށް ފަރުވާ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އިރު މެދުޖެހުމަށްފަހު ދަތްއުގުޅުން މަކްރޫހަކަމުގައި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވީ ކަމުގައިވިއަސް އެކަމާބެހޭ ދަލީލެއް އައިސްފައި ނެތުމުން މަކްރޫހަކަމެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ޙަދީޘްގައި އައިސްފައިވަނީ ދަތްއުނގުޅުމަކީ އަނގައިގެތެރެ ސާފުތާހިރު ކުރުވާ، އަދި ކަލާނގެ ލޯބިވެ ވޮޑިގެންވާ ކަމެއްކަމުގައެވެ.

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
ދަތް އުފުރުވައި، ދަތް ފިލްކުރުވާ އަދި ސާފުކުރުވާ، އައްސިކުރަންޖަހާ އިންޖެކްޝަނުން ރޯދަގެއްލޭނެތޯއެވެ؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 874 ފަހަރު]

ސ. ރޯދަމަހު ދުވާލު ދަތް އުފުރުވައި، ދަތް ފިލްކުރުވާ އަދި ސާފުކުރުވާ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ. އަދި އައްސިކުރަންޖަހާ އިންޖެކްޝަނުން ރޯދަގެއްލޭނެތޯއެވެ؟

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
ރޯދައަށް ހުރެ އިންޖެކްޝަން ޖެހުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1340 ފަހަރު]

މަސްގަނޑަށް ޖަހާ އިންޖެކްޝަންވިޔަސް ނާރަށް ޖަހާ އިންޖެކްޝަންވިޔަސް، އިންޖެކްޝަން ޖެހުމުން ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ. އެހެނީ އިންޖެކްޝަނަކީ ކެއުމެއްވެސް ނޫނެވެ.

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
ނަމާދުތަކެއް ނުކޮށް ހުރި މީހަކު ........
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 2582 ފަހަރު]

ނަމާދުތަކެއް ނުކޮށް ހުރި މީހަކު އަލުން ތައުބާވެ ހުރިހާ ނަމާދެއް ކޮށްގެން އުޅެން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، ފާއިތުވި ނަމާދުތަކާމެދު ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
ރޯދައަށް ހުއްޓާ ނޭފަތުން ލޭ އައުމާއި، ޓެސްޓް ހަދަން ލޭ ނެގުމާއި، އަދި ލޭ ހަދިޔާ ކުރުން. މި ކަންކަމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯ؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 626 ފަހަރު]

ރޯދައަށް ހުއްޓާ ނޭފަތުން ލޭ އައިސްފިނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟ ބަލިތައް ތަޙްލީލު ކުރަން ނަގާ ލެއިން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟ އަދި ރޯދައަށް ހުރެ ލޭ ބޭނުންވެފައިވާ މީހަކަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
ނަމާދު ނުކުރާ މީހާ ހިފާ ރޯދަ ޞައްޙަ ވާނެތޯއެވެ؟ މިފަދަ މީހުންނަށް ދޭނެ ނަޞީޙަތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 774 ފަހަރު]

ނަމާދު ނުކޮށް ހިފާ ރޯދައަކުން އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުކުރާނެއެވެ. އެހެނީ ޙަދީޘްފުޅުގައި އައިސްފައިވާ ފަދައިން ޤިޔާމަތްދުވަހު އަޅާއާ އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލު ކުރެވޭނީ ނަމާދާ މެދުގައެވެ. ނަމާދު ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އެހެން ޢަމަލުތައްވެސް ރަގަޅު ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ނަމާދު ނުކުރާ މީހެއް ނަމަ ދެން އޭނާ ކޮށްފައިވާ އެހެން އަޅުކަމަކަށް ބަލައެއްނުލެވޭނެއެވެ.

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
ރޯދައަށްހުރެ ލޮލަށް ބޭސް އެޅުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 500 ފަހަރު]

ލޮލަށް ބޭސް އެޅުމަކުން ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ. ބޭހުގެ އަސަރު ކަރުތެރެއަށް ކުރި ނަމަވެސް އެ ބޭސް ދިރުވާނުލާ ނަމަ ރޯދަ ޞައްޙަ ވާނެއެވެ.

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
ރޯދައަށް ހުރެ އިންޖެކްޝަން ޖެހުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 451 ފަހަރު]

މަސްގަނޑަށް ޖަހާ އިންޖެކްޝަން ވިއަސް ނާރަށް ޖަހާ އިންޖެކްޝަން ވިޔަސް، އިންޖެކްޝަން ޖެހުމަކުން ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ. އެހެނީ އިންޖެކްޝަނަކީ ކެއުމެއް ނޫނެވެ. އަދި ބުއިމެއްވެސް ނޫނެވެ. އަދި ކެއިން ބުއިމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ އެއްޗެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ކެއިންބުއިމުގެ ބަދަލުގައި ޖަހާ

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު
ގޭގައި ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ވިހި ރަކުޢަތައްވުރެ ގިނައިން ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ތަރާވީޙަކީ
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1516 ފަހަރު]

ގޭގައި ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ވިހި ރަކުޢަތަށްވުރެ ގިނައިން ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ތަރާވީޙަކީ " ޤިޔާމު ލައިލް" ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

Page Number :   1 2 > 

RADIO ATOLL (Live Stream)

 
ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤުރުއާން ރޭޑިއޯ

islamhouse.com

 

 

 

އެންމެ މަޤްބޫލު 10 ލިޔުން