##siteName##

ރަމަޟާންމަހުގެ މަޖިލިސްތައް
ރަމަޟާން މަހުގެ މާތްކަމާމެދު
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 719 ފަހަރު]

އޭ! ރަޖަބު މަހުގައި ކުޅަ ފާފަތަކުން ނުފުދިގެން ޝަޢްބާން މަހުގައިވެސް ތިމާގެ އިލާހަށް އުރެދުނު މީހާއެވެ!! ހަމަކަށަވަރުން ތިބާއަށް މި އޮތީ އެ ދެ މަސް ފަހުން ރޯދަ މަހުގެ ހިޔާވަހިކަން ލިބިފައެވެ. ފަހެ ތިބާ އެ މައްސަރަކީވެސް އުރެދުމުގެ މައްސަރަކަށް ނަހަދާށެވެ. އަދި ގަދައަޅާ އެމައްސަރުގައި ޤުރްއާން ކިޔަވާށެވެ. އަދި ތަޞްބީޙަ ކިޔާށެވެ. އެހެނީ އެއީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ތަޞްބީޙަ ކިޔެވުމުގެ މައްސަރެވެ. ތިމާގެ އަހުލުންނާއި އަވަށްޓެރިންނާއި އަޚުންގެ ތެރެއިން މަރުވެގެން ދިޔައީ ކިތަށް ރޯދަ ވެރިންކަން ތިބާ އަށް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ މަރު އެމީހުން ފަނާކޮށްފިއެވެ. ނަމަވެސް ތިބާ ތިހިރީ އެމީހުންނަށްފަހު ދިރި ދުނިޔޭގައެވެ. ފަހެ ކައިރީގައި ހުރި މީހާއަށްވުރެ ދުރުގައި ހުރި މީހާ ގާތެއް ނުވާނެއެވެ.

ރަމަޟާންމަހުގެ މަޖިލިސްތައް
ރަމަޟާންމަހުގެ ދީވާނުގައި
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1390 ފަހަރު]

ޞަލާޙުއްދީންގެ ގާތް އެކުވެރިއެއްކަމުގައިވާ އަލްމުއައްރިޚް ބަހާއުއްދީން، ހަމަލޮލުން ދެކެވަޑައިގެންނެވި މިހާދިސާ ކިޔެއްދެއްވައެވެ. "އެކަލޭގެފާނު އެކުއްޖާ އޭނާގެ މަންމައަށް ދިނެވެ. އެމަންމަ އެދަރިފުޅު އުރާލައި މެޔާލާ ބައްދާލިއެވެ. އޭރުވެސް އެމަންމަގެ ދެލޮލުން ކޯތާފަތްމައްޗަށް ކަރުނަތައް ފައިބަމުންދިޔައެވެ. މީހުންތައް އެތަންބަލައި ރޮއެހަދަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެންވެސްވީ އެމީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ. އެއަންހެންމީހާ އެކުއްޖާއަށް އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ގާތުންދިނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ޞަލާޙުއްދީން އޭނާ ސަވާރުވުމަށް އަހެއް ގެނައުމަށް އަމުރުކުރައްވިއެވެ. އެއަންހެންމީހާ އޭގައި އޭނާގެ ފޭލިގެއަށް އެނބުރިދިޔައެވެ."

ރަމަޟާންމަހުގެ މަޖިލިސްތައް
ރަމަޟާންމަހުގެ ޚަޞާއިޞުތައް
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 895 ފަހަރު]

ހަމަކަށަވަރުން، ރަމަޟާން މަހަކީ އެމަހަކަށް ހުރިހާ މުސްލިމުންވެސް އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ މަހެކެވެ. ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ މާތް މައްސަރުކަމުގައިވާތީވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން މާތް ﷲ ވަނީ މިމަހުގައި ވަކީން ޙާއްޞަ ޞިފަތަކެއް ލައްވާފައެވެ. އެއީ އެހެން އެއްވެސް މަހަކަށް ލިބިގެންނުވާފަދަ މަތިވެރިކަމަކާއި ޞިފަތަކެކެވެ. އެގޮތުން މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް އެހެން މަސްތަކުގެ މައްޗަށް މަތިވެރިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ؛

Page Number :  

RADIO ATOLL (Live Stream)

 
ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤުރުއާން ރޭޑިއޯ

islamhouse.com

 

 

 

އެންމެ މަޤްބޫލު 10 ލިޔުން