##siteName##

ރަމަޟާންމަހުން ދުވަހެއް
ރަމަޟާން މަހުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތަރާދު
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 2376 ފަހަރު]

ޢުމަރުބުނުލް ޚައްޠާބު ވިދާޅުވިއެވެ: "ޙިސާބު ބެއްލެވުމުގެ ދުވަސް އައުމުގެ ކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތައް ޙިސާބު ކުރާށެވެ. އަދި ހެޔޮޢަމަލްގެ ބަރުދަން ބެއްލެވޭ ދުވަސް އައުމުގެ ކުރިން ޢަމަލްތަކުގެ ބަރުދަން ބަލާށެވެ." (ތިރްމިޒީ)

ރަމަޟާންމަހުން ދުވަހެއް
ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ. ތިގޮތުގައި ހިފަހައްޓާލާށެވެ.
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1126 ފަހަރު]

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެން ވޭތުކުރަމުން ދާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކަށް ފިނިކަން ލިބޭ ފަދަ މަންޒަރުތަކެއް ފެންނަމުންދާ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގިނަ ފަހަރު ވާހަކަ ދެކެވެނީ މުޖުތަމަޢުން ފެންނަ ނުރަނގަޅު ކަންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

ރަމަޟާންމަހުން ދުވަހެއް
މުސްލިމުން ރޯދަމަހުގެ ރޭދުވާ ހޭދަކުރަން އެންމެ ހެޔޮ ގޮތަކީ ކޮބާ؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1949 ފަހަރު]

ރޯދަ ވީއްލުމަށްޓަކައި ކަދުރު ނުވަތަ ފެން ހިފައިގެން ތައްޔާރުވެ އިނުން. (ފިރިހެނުން މިސްކިތުގައި) ---- ރޯދަވީއްލުމާ ހަމައަށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި މަޝްޣޫލުވެ އިނުން. (ނުވަތަ ދުޢާއާއި ޛިކުރުގައި) ---- ބަންގީގެ އަޑަށް ވަގުތުން ރޯދަ ވީއްލުން

Page Number :  

RADIO ATOLL (Live Stream)

 
ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤުރުއާން ރޭޑިއޯ

islamhouse.com

 

 

 

އެންމެ މަޤްބޫލު 10 ލިޔުން